40 euro za spóźnioną zapłatę Faktury

Komu przysługuje dodatkowe 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?

Przedsiębiorca, który wykonał swoją część umowy może wymagać od drugiego Przedsiębiorcy zapłaty całości kwoty z doliczoną równowartością 40 euro oraz odsetkami za zwłokę. Z kolei, roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro jest wręcz obowiązkiem każdego dbającego o swoje interesy Przedsiębiorcy.

Powyższe umożliwia art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, który brzmi: „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania .

Należy pamiętać, że transakcją w tym przypadku jest „umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową”, czyli musi to być usługa świadczona pomiędzy przedsiębiorcami.

Wymagalność 40 euro nie jest w żaden sposób uzależnione od tego, czy faktycznie zostały poniesione jakiekolwiek koszty odzyskiwania należności. Ma ono charakter ryczałtowy i stanowi rekompensatę za to, że Wierzyciel nie otrzymał płatności we właściwym czasie.

40 euro od umowy czy od Faktury?

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, w art. 10 ust. 1 ustawy wyraźnie zostało wskazane, że równowartość kwoty 40 euro przysługująca Wierzycielowi z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności może być naliczona od transakcji handlowej.

Wierzycielowi zatem przysługuje jedno roszczenie o równowartości 40 euro w odniesieniu do jednej umowy, niezależnie od liczby wystawionych w jej ramach faktur.

Jednak w przypadku wyraźnego ustalenia w treści umowy, że zapłata następować będzie częściami, rekompensata przysługiwać będzie odrębnie od każdej niezapłaconej części, czyli np. w przypadku tzw. umów ciągłych, gdy należność powstaje cyklicznie.

W takiej sytuacji Wierzyciel, wystawiając kilka faktur może do każdej z nich doliczyć dodatkowo 40 euro.

Jak przeliczyć kwotę 40 euro na złotówki?

W pierwszej kolejności należy ustalić dzień wymagalności roszczenia, a jest to następny dzień po ustalonym terminie płatności.

Przykład: Termin zapłaty wynikający z faktury to 10 maj 2018 r., czyli dzień wymagalności to 11 maj 2018 r. (należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach obliczania terminów).

Następnie należy ustalić właściwy kurs euro. W tym celu patrzymy kiedy przypadł ostatni dzień roboczy w miesiącu poprzedzającym wymagalność roszczenia (w naszym przypadku będzie to kwiecień 2018 r.).

Sprawdzamy średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu i tak możemy już obliczyć kwotę rekompensaty, oczywiście poprzez pomnożenie liczby 40 i właściwego kursu.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W komentarzach możesz korzystać ze znaczników HTML jak:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>